Eskilstuna kommun

Elevhälsa

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig med råd, stöd och vägledning.

Hit kan du vända dig när du behöver prata med någon. Det kan till exempel gälla frågor om:

 • hälsa
 • relationer
 • personliga problem
 • eller annat du vill prata om

Elevhälsan har kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare. Det finns även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Tillsammans arbetar vi för att våra elever ska få goda förutsättningar att genomföra sin utbildning så bra som möjligt.

Följande ingår i skolkurators uppdrag

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet med att utforma pedagogiska strategier.
 • ge vägledning/stöd till skolans personal angående elevernas psykosociala situation bidra med kunskaper om samhällets stödsystem utanför skolan t ex socialtjänsten, BUP mm.
  kartlägga och bedöma den psykosociala situationen för enskilda elever på uppdrag av rektor/elevhälsoteam.
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.
 • elever ska ha tillgång till kurator för stödsamtal/motiverande samtal gällande skolsituationen.
 • vårdnadshavare ska ha tillgång till kurator för stöd och rådgivning gällande sina barns skolgång.
 • samverkan med andra professionella aktörer i det främjande och förebyggande samt åtgärdande elevhälsoarbetet.

Kontakt

Christel Bengtsson, kurator
Samverkansprogrammet gymnasiesärskolan
E-post: christel.bengtsson@eskilstuna.se
Tel: 073-950 60 03

Emil Sporrong, kurator
TE, IN, IMS/IMA, IMYRKIN, ERC, Fristadshus
E-post: emil.sporrong@eskilstuna.se
Tel: 073-765 19 03

Marie Grip, kurator
NA, VO, IMYRKVO, RL
E-post: marie.grip@eskilstuna.se
Tel: 070-089 33 92

Till skolsköterskan kan du komma om du har frågor eller behöver råd om hälsa och livsstil.

Skolsköterskan ansvarar tillsammans med skolläkaren för elevhälsans medicinska insatser. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Elevhälsans medicinska insats fullföljer det allmänna vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen) och bevakar vaccinationstäckningen.

Följande ingår i elevhälsans medicinska insats

 • arbetar främst förebyggande i att främja det friska som är fokus för elevhälsans medicinska insats. Detta görs främst genom hälsobesök, där vi diskuterar elevens hälsa och välmående och genom vaccineringar.
 • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  skolsköterskan deltar även vid möten med elever då det finns medicinska inslag i den problematik som eleven har.
 • elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka elevhälsans medicinska insats när så behövs.
 • elevhälsans medicinska insats är en förmedlande länk mellan olika instanser såsom BVC, BUM, och sjukhus.
 • kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området.

Våra skolsköterskor hjälper våra elever genom att:

 • ge råd och information om hälsa och livsstil
 • utföra enklare sjukvård
 • förmedla kontakt med skolläkaren

Kontakt

Mia Salomonsson, skolsköterska
VO, IMYVO, RL och RINMAN 3
E-post: mia.salomonsson@eskilstuna.se
Tel: 070-167 25 48

Liza Jezek, skolsköterska
TE, IN, IMYIN, Samverkan (anpassad gymnasieskola)
E-post: liza.jezek@eskilstuna.se
Tel: 072-977 79 70

Ida Ergérus, skolsköterska
NA, IMA/IMS
E-post: ida.ergerus@eskilstuna.se
Tel: 073-950 63 58

Specialpedagogerna arbetar för att underlätta för elever som har behov av särskilt stöd.

Kontakt

Eva Fängström, specialpedagog
NA, VO, IMS, IMA
E-post: eva.fangstrom@eskilstuna.se
Tel: 070-086 65 88

Magnus Neiström, specialpedagog
TE, IN, RL
E-post: magnus.neistrom@eskilstuna.se
Tel: 072-146 40 31

Skolan tar hjälp av en speciallärare när en elev är i särskilda svårigheter gällande inlärningen i framförallt språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling.

Kontakt

Brenda Griffin, speciallärare, läs- och skriv, engelska
E-post: brenda.griffin@eskilstuna.se
Tel: 073-861 80 60

Micael Jansson, speciallärare, matematik
E-post: micael.jansson@eskilstuna.se
Tel: 070-167 29 28

Anniela Kölvall, speciallärare, läs- och skriv, svenska
E-post: anniela.kolvall@eskilstuna.se
Tel: 070-086 26 03

Följande kan ingå i elevhälsans psykologiska insats

 • genomföra bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola.
  tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, ge handledning/konsultation till skolans personal.
 • bidra med kunskap om psykiska besvär och neuropsykiatriska diagnoser.
 • bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.
 • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa i elevhälsans övriga arbete.
 • vid behov medverka vid möten gällande elever tillsammans med mentor, elev och vårdnadshavare.
 • kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området.

Kontakt

Michaela Jidemyr, psykolog
RINMAN 3
E-post: michaela.jidemyr@eskilstuna.se
Tel: 016-710 83 05 / 076-496 00 21

Uppdaterad: 8 november 2023